Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Oferta usług analitycznych, ekspertyz oraz doradztwo technologiczne dla przemysłu spirytusowego:

Zakład Biotechnologii UKW oferuje usługi analityczne, ekspertyzy oraz doradztwo technologiczne dla przemysłu spirytusowego:

 • usługi analityczne z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej tj.:
  • ogólna analiza spirytusu metodą z wykorzystaniem kapilarnej chromatografii gazowej (GC)
  • oznaczanie mocy spirytusu metodą areometryczną oraz piknometryczną (metoda odwoławcza) zgodnie z PN-A-79529-4:2005
  • określenie efektywności działania enzymów amylolitycznych wykorzystanych do hydrolizy skrobi w trakcie procesu zacierania na podstawie stężenia wybranych węglowodanów oznaczanych metodą z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
  • oznaczenie wydajności etanolu z surowców skrobiowych metodą fermentacyjną
  • oznaczenie wilgotności surowca metodą wagosuszarkową
  • ogólna charakterystyka przebiegu procesu fermentacji alkoholowej prowadzonego dla wybranego surowca skrobiowego oraz dowolnego ekstraktu początkowego zacieru w warunkach technologii BUS (bezciśnieniowego uwalniania skrobi). Analiza obejmuję: przeprowadzenie procesu zacierania z wykorzystaniem wybranych typów preparatów enzymatycznych, przeprowadzenie procesu fermentacji w bioreaktorze o pojemności roboczej zbiornika na poziomie 5,5 litra umożliwiającym ścisłe kontrolowanie parametrów fermentacji, oznaczenie stężeń wybranych węglowodanów oraz etanolu w kolejnych godzinach fermentacji metodą HPLC oraz ogólną analizę otrzymanego spirytusu metodą GC
 • doradztwo technologiczne w zakresie:
  • optymalizacji procesu technologicznego uwzględniającej oszczędność nośników energii, maksymalizację wykorzystania surowca i produktywność kadzi fermentacyjnych w gorzelni
  • proekologicznych metod zagospodarowania wywaru gorzelniczego
  • opracowywania zaleceń technologicznych dla gorzelni w tym obejmujących ocenę oraz wdrażanie do praktyki nowych preparatów enzymatycznych i ich kompozycji, nowych szczepów drożdży gorzelniczych
  • technologii przerobu nietypowych surowców gorzelniczych (ocena składu i przydatności do przerobu, szacunkowa opłacalność przerobu)
  • przechodzenia z energochłonnej technologii klasycznej na metodę bezciśnieniowego uwalniania skrobi (BUS)

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Biotechnologii,
Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, tel. 52 32 59 218