Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Oferta badawcza Laboratorium Badania Mleka

Jakość mikrobiologiczna mleka jest istotnym elementem ochrony zdrowia publicznego. Problem ten ma istotne znaczenie, zwłaszcza w kontekście zmienności głównych czynników etiologicznych zapalenia wymion (mastitis). Obecnie najczęstszą przyczyną tego schorzenia są patogeny środowiskowe, a wśród nich pałeczki G-ujemne. Należy podkreślić że, przeżuwacze uważane są za główny rezerwuar shigatoksycznych szczepów E.coli (STEC), mogących być przyczyną zakażeń u ludzi. Wzrost częstości zachorowań na mastitis wywoływanych przez patogeny środowiskowe (głównie E. coli) wymaga zatem wzmożonego nadzoru mikrobiologicznego, ponieważ zanieczyszczone mleko surowe i produkty mleczne uważane są za główne czynniki ryzyka wśród wektorów werotoksycznych szczepów E. coli powodujących zespół hemolityczno – mocznicowy i krwawej biegunki. Dotychczasowe obserwacje wskazują, że długoterminowy nadzór mikrobiologiczny nad mlekiem surowym powinien być rozwijany w połączeniu z programem edukacyjnym dla rolników.

Program nadzoru musi odbywać się na poziomie stada i dotyczyć oceny czynników ryzyka na podstawie analizy dostępnych danych oraz wykrywania zapaleń wymienia, zarówno klinicznych, jak i podklinicznych.

Celem projektu jest:

  • ocena mikrobiologiczna mleka w okresach krytycznych, tj. po wycieleniu i przed zasuszeniem oraz po leczeniu stanów zapalnych wymienia;
  • oszacowanie skuteczności antybiotykoterapii w kontekście wyleczenia klinicznego i bakteriologicznego;
  • ocena antybiotykowrażliwości głównych patogenów mastitis;
  • ocena epidemiologiczna mastitis w stadach bydła.

Spodziewanym efektem realizacji projektu będzie poprawa zdrowotności wymion, a tym samym wzrost opłacalności chowu poprzez poprawę wydajności i jakości mleka. Zakłada się, że dodatkowym efektem będzie ograniczenie stosowania antybiotyków i lepszy efekt terapeutyczny, poprzez wprowadzenie leczenia celowanego na podstawie znajomości patogenu i jego antybiotykowrażliwości.

Laboratorium Badania Mleka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
Al. Powstańców Wlkp. 10, 85-090 Bydgoszcz

e-mail: mastitis@ukw.edu.pl
tel.52 37-67-915