Zadania

  • 18 września 2015

Zadania

Do zadań Centrum należy w szczególności:

  • prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej, szkoleniowej, w zakresie ochrony własności intelektualnej, a także w zakresie wykorzystania technologii oraz innowacyjności w gospodarce,
  • wewnątrzuczelniana pomoc w transferze technologii oraz w wykorzystaniu innowacyjności przez podmioty zewnętrzne oraz pośrednictwo w procesie wykorzystania potencjału Uniwersytetu w gospodarce,
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi oraz świadczenie na określonych zasadach usług na ich rzecz w zakresie wyszukiwania rozwiązań dla gospodarki,
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie opracowywania i realizacji krajowych i międzynarodowych programów badawczych dla pracowników Centrum oraz wsparcie w uzyskaniu dofinansowania,
  • współpraca z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości w zakresie rozwijania przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności gospodarczej opartej na nowych technologiach oraz innowacyjności,
  • wydawanie informatorów, biuletynów, poradników, materiałów szkoleniowych oraz organizacja szkoleń i konferencji dla pracowników Uniwersytetu w zakresie możliwości związanych z działalnością Centrum.

(podstawa: Regulamin Centrum Transferu Technologii i Innowacji, wprowadozny Uchwałą nr 113/2014/2015 Senatu UKW z dnia 23.06.2015 r., §2)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Centrum Transferu Technologii i Innowacji
ul. Ogińskiego 16, I piętro, pokoje 103-106
tel. 52 34 19 137