Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Konkurs o przyznanie grantu na prace przedwdrożeniowe - rozstrzygnięty! Konkurs o przyznanie grantu na prace przedwdrożeniowe - rozstrzygnięty!

Konkurs o przyznanie grantu na prace przedwdrożeniowe - rozstrzygnięty!

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach konsorcjum z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości UKW spółka z o.o. realizuje projekt pn. Inkubator Innowacyjności 4.0. Mo on na celu wsparcie pracowników Uniwersytetu w promowaniu i komercjalizacji wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych. Głównym zadaniem przewidzianym do wykonania w projekcie jest realizacja grantów przedwdrożeniowych.

W wyniku konkursu o przyznanie grantu na prace przedwdrożeniowe - podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej (TRL) Rada Inwestycyjna rekomendowała do udzielenia wsparcia finansowego 19 wniosków grantowych na łączną kwotę 1 180 000,00 zł.

Beneficjenci konkursu:
Kierownik grantu: dr inż. Marcin Borowicz
Tytuł projektu: Technologia otrzymywania biodegradowalnych biopolioli o zmniejszonej palności na bazie łatwopozyskiwalnych surowców roślinnych, dedykowanych dla szeroko pojętego przemysłu poliuretanowego

Kierownik grantu: dr hab. inż. Jacek Czerniak, prof. uczelni
Tytuł projektu: Wirtualna strzelnica HomeShootingCenter – symulator treningu strzeleckiego

Kierownik grantu: dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. uczelni
Tytuł projektu: Prasa taśmowa do wysokociśnieniowego prasowania i suszenia odpadów spożywczych

Kierownik grantu: dr hab. Artur Dzialuk, prof. uczelni
Tytuł projektu: Technologia detekcji komponentów wieprzowych na potrzeby producentów żywności HALAL

Kierownik grantu: mgr inż. Dawid Ewald
Tytuł projektu: Indywidualny aparat oddechowy codziennego użytku z aktywnym systemem wymuszenia cyrkulacji oraz systemem filtracji

Kierownik grantu: dr inż. Katarzyna Kazimierska–Drobny
Tytuł projektu: Zautomatyzowane stanowisko do testów pełzania/relaksacji cienkich materiałów elastycznych

Kierownik grantu: mgr Marcin Kempiński
Tytuł projektu: System monitorowania zagrożenia pożarowego obszarów leśnych wykorzystujący niskoemisyjną transmisję radiową

Kierownik grantu: mgr inż. Jakub Lewandowski
Tytuł projektu: Opracowanie form traconych z zastosowaniem technologii druku 3D FDM i CJP

Kierownik grantu: dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni
Tytuł projektu: Rozdrabniacz stożkowy wg własnego patentu z wykorzystaniem specjalnie ukształtowanych elementów roboczych na części ruchomej i nieruchomej, wykonanych w technologii spieków metali

Kierownik grantu: dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski, prof. uczelni
Tytuł projektu: Nowy biodegradowalny kompozyt polimerowy o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych

Kierownik grantu: dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. uczelni
Tytuł projektu: Zielone reaktywne surowce chemiczne będące alternatywą dla toksycznych komercyjnych opóźniaczy palenia stosowanych w branży poliuretanowej

Kierownik grantu: dr hab. inż. Izabela Rojek prof. uczelni
Tytuł projektu: Egzoszkielet na staw łokciowy

Kierownik grantu: dr hab. Piotr Rytlewski, prof. uczelni
Tytuł projektu: Laserowo wspomagane zdobienie wyrobów polimerowych o właściwościach ekranujących promieniowanie elektromagnetyczne

Kierownik grantu: dr hab. inż. Magdalena Stepczyńska, profesor uczelni
Tytuł projektu: Biodegradowalne materiały o właściwościach biobójczych i zwiększonej wytrzymałości, przeznaczone na opakowania lub produkty jednorazowego użytku

Kierownik grantu: mgr Zbigniew Szczepański
Tytuł projektu: System druku 3D w transparentnych zawiesinach bazujący na aktywowanym UV monomerze akrylowym

Kierownik grantu: dr Adam Szulc
Tytuł projektu: Uniwersalne stanowisko rehabilitacyjno-treningowe (USRT)

Kierownik grantu: dr inż. Krzysztof Tyszczuk
Tytuł projektu: Rozszerzenie funkcjonalności urządzenia do czyszczenia obuwia (PL232287) w oparciu o analizę numeryczną i testy laboratoryjne

Kierownik grantu: dr hab. inż. Wiesław Urbaniak, prof. uczelni
Tytuł projektu: Opracowanie nowej formuły biodegradowalnego oleju smarowego zawierającego nanomateriały warstwowe na potrzeby przemysłu maszynowego

Kierownik grantu: mgr inż. Piotr Żmudziński
Tytuł projektu: Rozproszony system monitorowania zbiorników wodnych z wykorzystaniem efektywnych kosztowo czujników niskoemisyjnej transmisji radio

Serdecznie gratulujemy Laureatom!