Centrum Transferu Technologii i Innowacji

KONKURS O PRZYZNANIE GRANTU NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE KONKURS O PRZYZNANIE GRANTU NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

KONKURS O PRZYZNANIE GRANTU NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

Konkurs o przyznanie grantu  na prace przedwdrożeniowe - podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej (TRL)  w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego przez Konsorcjum UKW i AIP UKW Spółka z o.o.

Celem Konkursu jest wsparcie pracowników naukowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, w tym zespołów badawczych, działających na rzecz nauki, prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych.

W ramach przyznanego grantu możliwe będzie pokrycie kosztów związanych z wykonaniem prac przedwdrożeniowych o wartości maksymalnie do 95000,00 zł netto.

Nabór Wniosków w konkursie o przyznanie grantu rozpocznie się 2 lutego 2021 roku i potrwa do 15 lutego 2021 roku.

Zachęcamy do udziału!

 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu "Inkubator innowacyjności 4.0”, w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 4.4).