Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Voucher Badawczy  Voucher Badawczy

Voucher Badawczy

Informujemy, że Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłosiła kolejne nabory wniosków w ramach projektów:

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy (tylko dla MŚP)

Uzyskane w efekcie tego naboru środki będzie można przeznaczyć na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Termin składania wniosków:
od 19 grudnia 2020 r. do 03 stycznia 2021 r.

Miejsce i sposób składania wniosków:
Wniosek o powierzenie grantu dla projektu należy wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o powierzenie grantu dostępnym na stronie internetowej https://www.kpai.pl

Wartość i intensywność dofinansowania:
1. Maksymalna wartość grantu nie więcej niż 80 000,00 PLN.
2. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi nie więcej niż 80% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
3. Koszty kwalifikowane projektu muszą zawierać się w przedziale od 20 000,00 PLN do 100 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów zawiera Regulamin naboru, dostępny na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiej Agencji Innowacji pod adresem:

https://kpai.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-iv-naboru-fundusz-badan-i-wdrozen-voucher-badawczy/

Fundusz Badań i Wdrożeń (MŚP i duże przedsiębiorstwa)

Uzyskane w efekcie tego naboru środki będzie można przeznaczyć na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, które obejmują badania aplikacyjne i eksperymentalne prace rozwojowe lub ich dowolne połączenie.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
a) przedsiębiorcy należący do sektora MŚP;
b) inne (duże) przedsiębiorstwa

Termin składania wniosków:
od 19 grudnia 2020 r. do 03 stycznia 2021 r.

Miejsce i sposób składania wniosków:
Wniosek o powierzenie grantu dla projektu należy wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o powierzenie grantu dostępnym na stronie internetowej https://www.kpai.pl

Wartość i intensywność dofinansowania:
1. Intensywność dofinansowania zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075 z późn. zm.).
2. Koszty kwalifikowane projektu muszą zawierać się w przedziale od 100 000,00 PLN do 800 000,00 PLN.
3. Maksymalna wartość grantów na jedno przedsiębiorstwo nie może być wyższa niż wyrażona w złotych równowartość 200 000,00 euro.

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów zawiera Regulamin naboru, dostępny na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiej Agencji Innowacji pod adresem:
https://kpai.pl/oglaszamy-nowy-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-fbiw-modul-1-3/

Kontakt telefoniczny w sprawie konkursu:

52 524 09 20 wew. 26