Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Praca: Broker Innowacji Praca: Broker Innowacji

Praca: Broker Innowacji

Centrum Transferu Technologii i Innowacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Referenta/Specjalisty realizującego zadania Brokera Innowacji - pośrednika odpowiedzialnego za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

Ilość stanowisk pracy: 2 ( 2 x 0,5 etatu)

Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony do 31.12.2022 r. w ramach programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej półroczne doświadczenie w koordynacji działań związanych z komercjalizacją wyników badań oraz badań zleconych na uczelni,
 • znajomość zagadnień związanych z komercjalizacją, transferem technologii, ochroną własności przemysłowej, przedsiębiorczością akademicką,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • doświadczenie w prowadzeniu prezentacji, szkoleń, organizacji konferencji,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych z klientem,
 • zainteresowanie pracą w obszarze rozwoju technologii i komercjalizacji wynalazków,
 • umiejętność zarządzania czasem i działania w sytuacjach kryzysowych,
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • obsługa narzędzi MS Office,
 • czynne prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy europejskich,
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych o środki z funduszy strukturalnych, zwłaszcza związanych z finansowaniem innowacji w przedsiębiorstwach,
 • doświadczenie w realizacji poprzednich edycji programu Inkubator Innowacyjności   
 • rekomendacje.               

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku pracy:

Realizacja procesu komercjalizacji projektów o potencjale wdrożeniowym, zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami uczelni, w tym:

 • identyfikowanie na uczelni wyników badań i/lub projektów o potencjale wdrożeniowym,
 • dokonywanie oceny potencjału rynkowego, możliwości uzyskania ochrony prawnej oraz możliwości komercjalizacji dla tych wyników badań i/lub projektów,
 • inicjowanie i koordynowanie procesu ochrony własności intelektualnej,
 • wspieranie i koordynacja procesów zmierzających do komercjalizacji,
 • budowanie relacji między sektorem gospodarki a zespołami naukowymi,
 • identyfikowanie odbiorców wyników badań, wynalazków i/lub projektów o potencjale wdrożeniowym,
 • działania o charakterze promocyjnym, m.in. promowanie oferty technologicznej podczas targów, konferencji biznesowych oraz bezpośrednich spotkań z potencjalnymi odbiorcami technologii, organizacja spotkań branżowych,
 • budowanie sieci kontaktów z przemysłem oraz nawiązywanie relacji biznesowych w zakresie oferty technologicznej uczelni,
 • dobór optymalnego sposobu komercjalizacji we współpracy z twórcami i zainteresowanymi przedsiębiorcami,
 • negocjowanie umów komercjalizacyjnych, w tym ustalanie warunków finansowych i innych aspektów,
 • wsparcie w rozliczaniu grantów przedwdrożeniowych,
 • zasilanie danymi portalu o know-how i infrastrukturze,
 • udział w cyklicznych spotkaniach roboczych zespołu realizującego Projekt;

Inicjowanie w środowisku naukowym projektów o potencjale wdrożeniowym, w szczególności we współpracy z przedsiębiorcami, w tym pozyskiwanie komercyjnych usług badawczych;

Doradztwo oraz szkolenia skierowane do pracowników naukowych uczelni w zakresie:

 • komercjalizacji wyników badań,
 • możliwości uzyskania ochrony własności intelektualnej,
 • realizacji komercyjnych usług badawczych.

Oferujemy:

 • możliwość współpracy z zespołami badawczymi i przedsiębiorcami,
 • aktywny udział w rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych technologii,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
 • zdobycie unikalnego doświadczenia zawodowego, cenionego zarówno przez przedsiębiorców, jak jednostki naukowe.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego wraz z CV zawierającym klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz” na adres: wspolpraca@ukw.edu.pl z dopiskiem „Broker Innowacji” w terminie do 12 listopada 2020 r. do godz. 15:00.

Oferty nie zawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane. Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami spełniającymi nasze wymagania.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz; administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl,
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie; podstawą prawną przetwarzania jest art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracyoraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
  w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 • Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przekazywać innym podmiotom,
 • nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (tj. niebędących członkami UE),
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu w przypadku niezawarcia umowy
  o pracę zwrócone Pani/Panu lub zniszczone,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • w przypadku aplikowania, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 221ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracyoraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 • nie zamierzamy na podstawie Pani/Pana danych realizować zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.