Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Ponad 2 mln zł dofinansowania dla Inkubatora Innowacyjności UKW Ponad 2 mln zł dofinansowania dla Inkubatora Innowacyjności UKW

Ponad 2 mln zł dofinansowania dla Inkubatora Innowacyjności UKW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało naszej Uczelni dofinansowanie w programie „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Łączna kwota projektu to 2 111 000,00 zł. Realizuje go konsorcjum Uczelni z jej spółką celową - AIP UKW. Pieniądze wykorzystane zostaną na finansowanie grantów przedwdrożeniowych.
Uniwersytet w toku realizacji projektów w konsorcjum jako Partner podczas dwóch ostatnich edycji Programu – „Inkubator Innowacyjności+” oraz „Inkubator Innowacyjności 2.0”, nabrał doświadczenia w realizacji grantów przedwdrożeniowych, jak również w rozwoju współpracy z otoczeniem gospodarczym.
Działania prowadzone przez ostatnie pięć lat na UKW pozwoliły na budowę unikalnego ekosystemu transferu technologii i innowacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Władze UKW i Spółki Celowej AIP UKW Sp. z o. o. oceniają dotychczasową aktywność w zakresie sprzedaży praw do chronionych wyników badań jako wymagającą rozwoju i dalszego wsparcia instrumentami zewnętrznymi, np. takimi jak kolejna edycja programu z serii Inkubator Innowacyjności.
Główne zadanie przewidziane do wykonania w projekcie, stanowiące ponad 55% wartości jego budżetu, to realizacja co najmniej 18 grantów przedwdrożeniowych dotyczących rozwiązań o najwyższym potencjale osiągnięcia znacznego wzrostu TRL (tzw. poziom gotowosci technicznej) i możliwości komercjalizacji. Projekt zakłada, iż pożądanym efektem realizacji większości grantów przedwdrożeniowych będzie uzyskanie ochrony prawnej know-how lub ochrony patentowej. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym odbywać się będzie również poprzez zintensyfikowane działania informacyjno-marketingowe promujące ofertę technologiczną UKW.