Podsumowanie projektu Inkubator Innowacyjności +

 • 13 grudnia 2018

11 grudnia 2018 r. na uroczystym seminarium podsumowano projekt Inkubator innowacyjności + realizowany w konsorcjum UKW i UTP. Zaprezentowano 30 wynalazków obu uczelni, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników seminarium. Obie uczelnie dostały na ten cel prawie 3,8 mln zł z Unii Europejskiej z programu realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

W obu edycjach konkursu zorganizowanego na UKW w Bydgoszczy w trybie konkursowym zrealizowano 10 następujących grantów przedwdrożeniowych:

 • Grant nr 01/01/2017/UKW - Proekologiczna technologia przemysłowego zagospodarowania odpadowego poli(kwasu mlekowego) (PLA, polilaktyd) jako alternatywnego surowca dla branży poliuretanowej.
  Kierownik Grantu: dr hab. Inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. nadzw.
  Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW
 • Grant nr 02/01/2017/UKW - Drukowany 3D egzoszkielet pasywny dla dzieci z osłabieniem kończyn górnych.
  Kierownik Grantu: dr inż. Dariusz Mikołajewski
  Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW
 • Grant nr 03/01/2017/UKW - Prototyp bezzałogowej pływającej platformy pozyskiwania danych hydromorfologicznych.
  Kierownik Grantu: dr Piotr Kotlarz
  Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW
 • Grant nr 04/01/2017/UKW - Wytwarzanie sztucznych narządów przy wykrzyostaniu druku 3D.
  Kierownik Grantu: mgr Zbigniew Szczepański
  Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW
 • Grant nr 05/01/2017/UKW - Macierzowy system tomografii impedancyjnej.
  Kierownik Grantu: dr Janusz Łukowski
  Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW
 • Grant nr 06/01/2017/UKW - Opracowanie technologii identyfikacji odmian ziemniaka uprawianych w Polsce na podstawie analiz DNA.
  Kierownik Grantu: dr hab. Artur Dzialuk, prof. nadzw.
  Wydział Nauk Przyrodniczych UKW
 • Grant nr 07/01/2017/UKW - Zautomatyzowane stanowisko do badania właściwości tribologicznych materiałów smarowych i podzespołów trących.
  Kierownik Grantu: dr hab. inż. Wiesław Urbaniak, prof. nadzw.
  Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW
  Grant nr 09/01/2017/UKW - Rozbudowa bezkontaktowego systemu ultradźwiękowego do kontroli jakości płyt konstrukcyjnych.
  Kierownik Grantu: prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek
  Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW
 • Grant nr 01/02/2018/UKW - Stanowisko do badania ekstensometrii tkanek, skóry i innych biozgodnych materiałów tworzyw sztucznych.
  Kierownik grantu: dr inż. Katarzyna Kazimierska-Drobny
  Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • Grant nr 02/02/2018/UKW - Opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji oleju smarowego opartego o nano-cząstki heksagonalnego azotku boru.
  Kierownik grantu: dr hab. inż. Wiesław Urbaniak, prof. nadzw.
  Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Ww. rozwiązania będą w dalszym ciągu rozwijane i promowane w kierunku ich komercjalizacji. Średnio grant przedwdrożeniowy na UKW kosztował 66 700 zł netto, choć rozpiętość była duża: od 20 000 zł do 98 000 zł netto. Za te pieniądze w ramach przeciętnego grantu zrealizowano 9 zadań, czyli jedno zadanie kosztowało ok. 7 400 zł netto. Najczęściej udało się podwyższyć stopień gotowości wdrożeniowej rozwiązania z 2-3 do 5-6, ale dwa rozwiązania osiągnęły poziom 8, co bardzo dobrze rokuje ich komercjalizacji. Zatem podwyższenie stopnia gotowości wdrożeniowej o jeden poziom kosztowało średnio ok. 22 000 zł netto. Jest to umiarkowana cena w porównaniu z potencjalną wartością rozwijanych rozwiązań - jedno z nich zostało wycenione nawet na ponad 1,2 mln zł, czyli prawie dwukrotnie więcej niż cały koszt badań przedwdrożeniowych po stronie UKW. Prezentowane rozwiązania zdobyły dotychczas 26 nagród i wyróżnień, a wskaźniki roczne osiągnęły poziom:

 • 10 zgłoszeń patentowych,
 • 24 spotkań z firmami,
 • 12 umów o współpracy,
 • 16 nawiązanych form współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i otoczeniem gospodarczym (umów licencyjnych, sprzedaży, dzierżawy, świadczenia usług badawczych).

Kolejną z korzyści wynikającą z projektu jest również zwiększenie wiedzy i świadomości środowiska naukowego UKW w obszarze komercjalizacji wyników badań naukowych oraz pobudzenie inicjatywy wśród badaczy. Jest to szczególnie ważne w warunkach wdrażania Ustawy 2.0, która kładzie większy nacisk na kwestie komercjalizacji wyników badań oraz współpracy uczelni z ich otoczeniem gospodarczy. Dotychczasowe doświadczenia pozwolą nie tylko na kształtowanie właściwych nawyków u kolejnych pokoleń naukowców, ale również przyczynią się do stworzenia wokół UKW swoistego ekosystemu innowacji, w tym dedykowanego badaniom i rozwiązaniom interdyscyplinarnym, specyficznym dla uniwersytetu szerokoprofilowego.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Centrum Transferu Technologii i Innowacji
ul. Ogińskiego 16, I piętro, pokoje 103-106
tel. 52 34 19 137